top of page

เชื่อมต่อกับ Shopee, Lazada, JD

Marketplace_2021-09-29_100048.gif
  • เชื่อมข้อมูลกับ platform ต่างๆ ได้แก่ Lazada, Shopee, JD Central

  • บริหารจัดการ ข้อมูลสินค้า รูป ราคา จากระบบ จากนั้นส่งไปอัฟเดต ที่ platform ต่างๆ

  • ออเดอร์ที่เกิดขึ้นจาก Shop ใน platform ต่างๆ จะถูกนำเข้าสู่ระบบ เพื่อบริหารจัดการต่อไป

  • รองรับการเปิด Shop ได้หลาย Shop ในแต่ละ platform เช่น การเปิด Shop ใน Lazada โดยแบ่ง Shop ตาม Brand สินค้า หรือ ทีมขาย

ระบุข้อมูลจำเพาะของสินค้า สำหรับแต่ละ Platform

  • ข้อมูลสินค้าที่จะนำไปขายผ่าน Shopee, Lazada, JD Central จะมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละ platform โดยระบบจะมี แท๊บแยกประเภทของแต่ละ platform ไว้ เพื่อให้สามารถระบุข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ได้

Product-Shopee.png
Product-Lazada.png

นำเข้าข้อมูล ลูกค้า และ ออเดอร์ จากแต่ละ Platform

  • นำเข้าข้อมูลลูกค้า และ ออเดอร์จากทุก shop มาไว้ที่ระบบเดียว

  • อัฟเดตสถานะออเดอร์จากแต่ละ platform ได้ตลอดเวลา และแปลงสถานะเหล่านั้นให้ตรงกับ ขั้นตอนการทำงานจังหวะต่างๆของระบบ 

JD-OrderState-Mapping.png
  • เลขออเดอร์จากต้นทาง ถูกนำเข้าและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Lazada-OrderDetail.png
bottom of page